ZAPISNIK sa prve sjednice Komisije za odabir i predlaganje korisnika donacije grant sredstava sa pozicije ,.Podrška povratku prognanih lica" za ,,Subvenciju troškova smještaja studenata sa područja općina RS-e" koje gravitiraju TK-u
0 0