Nadležnost ministarstva

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje primjene najviših standarda ljudskih prava i sloboda utvrđenih međunarodnim aktima, ustavima i zakonima u oblastima iz nadležnosti Ministarstva;
 • radne odnose i zaštitu zaposlenika kao i prava nezaposlenih lica u skladu sa zakonom;
 • vođenje registra zaključenih kolektivnih ugovora o radu za područje Kantona;
 • zaštitu na radu u sladu sa zakonom;
 • socijalnu zaštitu, zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu porodica sa djecom u skladu sa zakonom;
 • razvoj i unapređenje socijalne zaštite u jedinstvenom sistemu socijalne djelatnosti;
 • nadzor nad radom ustanova u oblasti socijalne zaštite;
 • koordinaciju i rad humanitarnih organizacija u skladu sa zakonom;
 • vođenje registra ustanova socijalne zaštite za područje Kantona;
 • planiranje povratka i repatrijaciju na području Kantona;
 • utvrđivanje prioriteta za obnovu i izgradnju objekata i naselja za smještaj prognanih lica i izbjeglica - povratnika;
 • prikupljanje i obradu podataka o prognanim, izbjeglim i raseljenim licima i stvaranje uslova za njihov povratak;
 • planiranje osnovnih potreba stanovništva koje obezbjeđuju održivi povratak i predlaganje Vladi Kantona iznosa potrebnih sredstava za te namjene;
 • praćenje realizacije sredstava namijenjenih za obezbjeđenje uslova za povratak stanovništva i podnošenje odgovarajućih izvještaja;
 • ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima i institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i međunarodnim organizacijama, u cilju realizacije planiranog povratka prognanih i izbjeglih lica;
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva;
 • rješavanje o upravnim stvarima iz nadležnosti Ministarstva;
 • vršenje drugih poslova, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
0 0